personal growth is critical to company success
This is some text inside of a div block.

Heading

This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
Emily Vo

Heading

This is some text inside of a div block.
Rakenna taidot menestyäksesi liiketoiminnan tavoitteissa
29.1.2024

Rakenna taidot menestyäksesi liiketoiminnan tavoitteissa

4 minuuttia | Kaisa Savola

Kehittämällä systemaattisesti taitopuutteita ja kytkemällä osaamisen kehittäminen vahvasti liiketoimintatavoitteisiin, organisaatiosi ei voi vain vastata uuden vuoden haasteisiin, vaan myös nousta edelläkävijäksi jatkuvasti kehittyvässä liiketoimintaympäristössä.

Nopeasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä oikeilla taidoilla on ratkaiseva merkitys organisaatiolle, jotka pyrkivät saavuttamaan strategiset tavoitteensa ja pysymään kilpailukykyisenä. Kyse ei ole vain taidoista, vaan oikeista taidoista, oikeissa rooleissa ja oikeilla henkilöillä. Tämän saavuttamiseksi taitotiedon on oltava läpinäkyvää ja sitä on käytettävä tehokkaasti.

Kuten Jack Stack sanoo teoksessaan The Great Game of Business: "Liiketoimintaa tulisi johtaa kuin akvaariota, jossa kaikki näkevät, mitä tapahtuu."

Tässä blogipostauksessa käsittelemme ajan tasalla olevan taitotiedon merkitystä, taitoarvioinnin suorittamista, strategisten tavoitteiden saavuttamiseen tarvittavien taitojen määrittelyä, datan ja taitokuilujen visualisointia sekä tehokkaan prosessin rakentamisesta ja toteuttamisesta kuilujen umpeen kuromiseksi.

Ajantasalla olevan taitokartan merkitys

"Nyt on todettava, että olemme täysin sokeita osaamisen ja taitokartamme suhteen, japelkään, että se hidastaa meitä!"

– suuren organisaationhenkilöstöjohtaja.

Tämä ei tullut suurena yllätyksenä, sillä kokemuksemme mukaan, monissa organisaatioissa toimitaan mallilla, joka nojaa esihenkilöiden muistin varaan taitojen ja osaamisen suhteen. On edelleen melko yleistä tiedustella osaajia Slack tai Teams-kanavissa ja nimetä samat ihmiset resursseiksi uusiin projekteihin ja työtehtäviin. Tämä ei ole vain tehotonta, mutta myös kaukana yhdenvertaisesta kulttuurista.

Nykyinen maailma ja ympäristö, jossa toimimme, muuttuu koko ajan niin teknologioiden, trendien kuin markkinoidenkin suhteen. Voidaan todeta, että maailma on jatkuvasti liikkeessä.

Pysyäkseen muutoksen mukana on olennaista saada ajan tasalla oleva näkemys ihmisten ja koko organisaation taidoista. Mitä enemmän tiedät taidoista ja taitokuiluista, sitä paremmat varusteet sinulla on vastaamaan liiketoimintaympäristön muutoksiin.

Vanhentunut tieto taidoista ja osaamisista voi estää edistymistäsi, tavoitteiden saavuttamisen tai jopa uusien projektien saamisen. Jotta pysyy muutoksessa mukana, on tärkeää luoda keinot ja prosessit, mielellään automaattiset, taitokartan ylläpitämiseen. Se pitää sisällään mm. säännöllisiä arviointeja osaamisen kehityksestä, myös keinot viestiä strategian ja liiketoiminnan tavoitteiden muuttumista.

Kattavan taitoarvioinnin suorittaminen

Taitoarvio on perusta sille, että ymmärrät, missä olet nyt ja minne pitäisi päästä. Parhaimmillaan toteutettuna se sisältää roolikohtaiset tiedot, jolloin jokainen työntekijä tietää, mitä taitoja hänen tulee hallita nykyisessä roolissaan ja arvioinnin kautta tiedon vahvuuksista ja kehittämiskohteistaan.

Jos haluat edetä ketterästi ja nopeasti, toteuta prosessi iteratiivisella menetelmällä. Aloita määrittelemällä ydinkompetenssit ja taidot, joita organisaatiosi tarvitsee saavuttaakseen keskeiset suorituskyvyn indikaattorit (KPIt). Ajattele näitä taitoja ehdottoman välttämättöminä liiketoiminnassa, kuten myynnissä, markkinoinnissa, suunnittelussa, kehityksessä, johtamisessa jne. Näiden taitojen viestiminen kaikille työntekijöille antaa hyvän lähtökohdan prosessille.

 

Seuraavaksi, suorita kattava inventaario näistä taidoista organisaatiossasi saadaksesi ensimmäisen näkemyksen nykytilastasi. Voit hyödyntää tässä esimerkiksi jompaa kumpaa näistä, varsin yleisistä asteikoista: 1-3 tai 1-5, missä:

1 – Perustaso –Minulla on perustiedot taidosta.

2 –Väli-/keskitaso – Osaan soveltaa taitoa työssäni itsenäisesti.

3 – Edistynyttaso – Osaan johtaa ihmisiä ja projekteja tämän taidon parissa.

TAI

1 – Noviisi -Rajoitettu tai ei lainkaan tietoa tai kokemusta taidosta.

2 – Aloittelija –Perustietämys taidosta, osaan suorittaa yksinkertaisia tehtäviä valvonnassa.

3 – Keskitaso -Pätevä osaaminen tässä taidossa, osaan suorittaa tehtäviä itsenäisesti.

4 – Edistynyt -Erittäin taitava ja kokenut kyseisessä taidossa, osaan johtaa ihmisiä japrojekteja tähän taitoon liittyen.

5 – Asiantuntija- Tunnettu asiantuntija.

 

Käytitpä mitä tahansa asteikkoa, varmista, että viestit tasoista ja odotuksista kaikille selkeästi ja läpinäkyvästi. Käytä taitoarvioinnin työkaluja, kuten Talbitia, saadaksesi nopea katsaus nykyiseen tilanteeseesi. Muita vaihtoehtoja tiedon keräämiseksi ovat kyselyt tai haastattelut.

Kun teillä on ensimmäinen näkemys taitojen nykytilasta, käytä aikaa tiedon tutkimiseen pienemmissä ryhmissä ja tiimeissä arvioidaksesi mahdolliset aukot tai epäyhtäläisyydet nykyisten taitojen ja taitotasojen välillä. Tämä vaihe tarjoaa perustan organisaation taitokartan ymmärtämiselle.

Kun olet tyytyväinen tähän vaiheeseen, voit lisätä uusia tarvittavia taitoja ihmisten rooleihin ja suorittaa iteraation seuraavan vaiheen eli arvioinnin saadaksesi laajemman ja syvemmän ymmärryksen nykytilastasi. Talbitin kaltaisten työkalujen etuna on, että ne tarjoavat nopean tavan lisätä uusia taitoja ja arvioida niitä. 

Jokainen organisaatio on osiensa summa

Talbit: Organisaation nykytila visualisoituna

Taitojen määrittäminen strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi

 Kun sinulla onselvä käsitys nykyisestä taidoistasi, on aika määrittää ne taidot, joitatarvitaan strategisten ja liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamiseksi. Nämätavoitteet voivat olla esim. markkinaosuuden laajentamisen, uusienteknologioiden omaksumisen tai asiakastyytyväisyyden parantamisen.

Tämä harjoitustulisi olla iteratiivinen myös, lähtien liikkeelle 10-15 keskeisen strategisenja tulevaisuuden taidon määrittämisestä. Muista, että ne voivat olla myös sertifikaatteja,jotka auttavat teitä nostamaan rimaa ja organisaationne seuraavalle tasolle kumppanuuksissatai asiakkaittenne silmissä.

Lähtekääliikkeelle kysymällä: ”Mitä taitoja tarvitaan, jotta menestymme strategiassamme,kasvamme, kehitymme ja saavutamme liiketoiminnan tavoitteemme? ”Kuinka monella tulisiolla nämä taidot?”

Ajoitus on myös tärkeä tekijä – taitojen kehittäminenmenee käsikädessä liiketoimintatavoitteiden saavuttamisen kanssa.

 

Datanja taitokuilujen visualisointi

 

Datan visualisoinnilla on monia etuja selkeyden luomisesta parempaan päätöksentekoon. Visualisointi yksinkertaistaa monimutkaista tietoa ja tuo sen laajemmalle yleisölle helpommin saataville ja ymmärrettäväksi.

Visuaalinen data toimii tehokkaana viestintävälineenä. Kun tieto esitetään visuaalisessa muodossa, ihmiset voivat hahmottaa trendejä ja kuvioita nopeasti, helpottaen tehokkaampaa ja parempaa muistamista ja päätöksentekoa.

Suurin osa yrityksistä käyttää ajantasaista ja visualisoitua dataa taloustietojen, myyntitilastojen ja markkinaosuuksien esittämiseen. Mutta kun kyse on ihmisten taidoista ja osaamisesta, monet organisaatiot turvautuvat vielä vanhentuneeseen tietoon ilman minkäänlaista visuaalista esitysmuotoa. Ei ole ihme, jos naapurimaan yritykset ajavat ohi ja tekevät parempia tuloksia, sillä siellä osataan myös tämä asia.

Taitotietojen visualisoinnilla on sama voima päätöksenteossa kuin millä tahansa muulla liiketoimintaosa-alueen tiedolla. Se on avain siihen, että nykyisten taitojen ja strategisen menestyksen saavuttamiseksi tarvittavien taitojen väliset kuilut kurotaan umpeen tehokkaasti ja systemaattisesti.

Hyödynnä datan visualisointityökaluja luomaan selkeitä näkymiä tunnistetuista taitokuilusta, käytä dataa päätöksenteon tukena ja varmista, että teillä on ajantasaiset taidot ja osaaminen liiketoimintatavoitteiden ja strategian toteuttamiseksi.

 

Talbitin visualisointi organisaation strategisesti tärkeistä taidoista ja osaamispuutteista

Huippuluokan visualisointityökalujen, kuten Talbitin avulla koko prosessista tulee entistä ketterämpää, yksinkertaisempaa ja virtaviivaisempaa.

 

Prosessi taitokuilujen tehokkaaseen sulkemiseen

Taitokuilujen tunnistaminen on vain puolet taistelusta; todellinen vaikutus tulee näiden kuilujen umpeen kuromisesta. Tässä kohtaan on hyvä kysyä: Mitä toimenpiteitä on toteutettava, jotta taitokuilut suljetaan ajoissa? Voidaanko ne kuroa umpeen sisäisesti vai tarvitaanko ulkoisia resursseja?

Luomalla systemaattinen prosessi taitojen kehittämiseksi luotte vahvan pohjan jatkuvan oppimisen ja kehittymisen kulttuurille sekä joustavalle organisaatiolle, joka sopeutuu nopeasti muuttuviin trendeihin ja liiketoimintaympäristöihin.

Hyvä, toimiva ja tehokas prosessi sisältää koulutusohjelmia, targetoitua sisältöä taitojen kehittämiseen, mentorointia, tiedonjakamista ja keikkoja, työtehtäviä ja projekteja, joihin soveltaa uutta tai päivitettyä osaamista.

Kun tiedätte taitokuilunne, voitte tehdä kohdennetumpia ja tarkempia koulutussuunnitelmia niiden umpeen kuromiseksi. Unohda ns. one-size-fits-all-ratkaisut kuten rajattomat lisenssit Udemy-tai Courseran -tapaisiin oppimisalustoihin ja keskity resurssien kohdentamiseen strategisemmin ja käsittelemään tiettyjä taitotarpeita nopeasti. Joskus parastapa hankkia tarvittavia taitoja ja osaamista on palkata ulkopuolisen konsultti tai rekrytoida puuttuvat taidot, tärkeintä on kuitenkin se, että päätöksenteon tukena on käytetty dataa.

 

Taitokuilujen systemaattinen sulkeminen

Kun taitoerot on tunnistettu ja niiden sulkemiseen tarkoitettu prosessi on luotu, on aika kääriä hihat ja alkaa kuromaan kuilut umpeen. On olemassa joitakin olennaisia vaiheita, jotka on otettava huomioon, jotta umpeen kurominen onnistuu.

Ensinnäkin tiiminvetäjien ja esihenkilöiden ymmärtää ketterän osaamisen kehittämisen perusteet ja merkitys. Heidän kannustimensa tulisi huomioida myös osaamisen kehittämisen ja taitojen tehokkaan kehittämisen. Toisin sanoin, pitää insentivoida oman osaamisen kehittämiseen ja taitojen soveltamiseen käytetty aika. Näin voidaan varmistaa, ettei osaamisen kehittäminen jää vain sanan helinäksi.

Toiseksi on tärkeää priorisoida ne taidot, jotka ovat olennaisia liiketoiminnan menestykselle ja jotka voidaan linkittää keikkoihin, työtehtäviin tai projekteihin. Yhdistämällä oppiminen työhön on tehokkain ja motivoivin tapa edistää taitojen kehittymistä sekä yksilölle että koko organisaatiolle.

Kolmanneksi tee osaamisen kehittämisestä tavoitteellista ja yhdenvertaista. Jokaiselle työntekijälle tulisi rakentua henkilökohtainen ja tavoitteellinen kasvusuunnitelma omien taitojen ja osaamisen kehittämiselle, jossa on säännöllisiä 1:1:siä, edistymisen seuraamista ja hyvinvointiin liittyviä keskusteluja. Kun pystyt yhdistämään siihen myös palautemekanismeja, vertaisarviointeja ja itsearviointeja kasvun ja kehittymisen tunnistamiseen, teillä on kaikki työkalut menestymiseen.

 

Yhteenveto

Alati muuttuvassa liiketoimintaympäristössä oikeiden taitojen omistaminen on strateginen kilpailukyky.Varmista, että arvoitte taitotilannetta säännöllisesti, määrittelette ne, joita tarvitaan liiketoimintatavoitteidesi saavuttamiseksi, visualisoitte tiedot ja ennen kaikkea luotte ja toteutatte ketterää ja tavoitteellista prosessia taitokuilujen umpeen kuromiseksi.

Tämä proaktiivinen lähestymistapa varmistaa, että työntekijänne on varustettu menestymään tänään ja sopeutumaan huomisen haasteisiin. Omaksu jatkuva oppimisen kulttuuri ja nauti, kun organisaatiosi kukoistaa muutoksen edessä!

Ota yhteyttä saadaksesi lisätietoja.