personal growth is critical to company success
This is some text inside of a div block.

Heading

This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
Emily Vo

Heading

This is some text inside of a div block.
Menestyksen navigointi vuonna 2024: Taitojen ja osaamisen kehittämisen kytkeminen liiketoimintatavoitteisiin
29.1.2024

Menestyksen navigointi vuonna 2024: Taitojen ja osaamisen kehittämisen kytkeminen liiketoimintatavoitteisiin

4 minuuttia | Kaisa Savola

Kehittämällä systemaattisesti taitopuutteita ja kytkemällä osaamisen kehittäminen vahvasti liiketoimintatavoitteisiin, organisaatiosi ei voi vain vastata uuden vuoden haasteisiin, vaan myös nousta edelläkävijäksi jatkuvasti kehittyvässä liiketoimintaympäristössä.

​Vuoden 2024 alkaessa, monetyritykset kohtaavat taas joukon mahdollisuuksia, mutta myös haasteita. Tässä jatkuvasti muuttuvassa ja kehittyvässä maailmassa, avain menestykseen on taitojen ja kykyjen kehittämisen saumaton integrointi jokaiseen liiketoimintatavoitteeseen. Tässä blogissa käsittelemme nyky- ja liiketoiminnan kannalta tärkeiden taitojen visualisointia ja taitojen systemaattista kehittämistä liiketoimintatavoitteiden saavuttamiseksi.

Taitokartoitus: mitä tarvitaan menestymiseen

 

Miltä nykyinen osaamiskarttasi näyttää? Kuinka päivitetty se on? Valitettavasti monien organisaatioiden taitonäkymä on staattinen, ja sen päivitys nojaa vahvasti työntekijöiden muistiin tai HR:n ylläpitämiseen. Tämä vanhentunut lähestymistapa on tehoton, kallis ja tekee tiedoista melko hyödyttömiä. Vanhentuneen tiedon seurauksena rekrytoidaan tarpeettomasti uusia ihmisiä, jätetään hyödyntämättä ihmisten taitoja ja potentiaalia ja äärimmilleen vietynä, menetetään osaajia ja asiakkaita.

Kuitenkin aivan kuten taitava kartturi vaatii yksityiskohtaisen kartan onnistuneen kurssin kartoittamiseksi, yritykset tarvitsevat myös kattavan taitokartoituksen ymmärtääkseen työvoimansa todellisen nykytilan. Suorittamalla perusteellisen analyysin voit tunnistaa organisaatiosi vahvuuksien ja heikkouksien lisäksi myös mahdollisia kehittämiskohteita.

Mikäli organisaatiostasi puuttuu prosessit ja automatiikka taitojen ja osaamisten päivittämiseen, on aika harkita ja toteuttaa uusia toimintamalleja. Omaksumalla ennakoivamman, dynaamisemman ja visuaalisemman lähestymistavan taitojen arviointiin varmistat, että organisaatiosi pysyy kilpailukykyisenä ja mukautuvana nykypäivän jatkuvasti kehittyvässä liiketoimintaympäristössä.

 

Jokainen organisaatio on osiensa summa

Talbit: Organisaation nykytila visualisoituna

Nykyisten ja tulevien taitojen visualisointi

 

Kattavasta taitojen arvioinnista ja tietojen visualisoinnin avulla organisaatiot voivat ottaa seuraavan askeleen kohti menestystä kartoittamalla ja visualisoimalla liiketoiminnan ja tulevaisuuden kannalta tärkeät taidot.

Työ voi lähteä käyntiin kysymällä, mitä pitää tapahtua, jotta liiketoiminnan tavoite toteutuu. Kun on tunnistettu erilaisia asioita tai tehtäviä, voidaan edetä seuraavaan vaiheeseen ja listata 5-10 taitoa, joita onnistunut tehtävän toteutus vaatii. Tarvitaanko nykytaitojen kehittämistä? Vaatiiko onnistuminen sertifikaatteja? Tuleeko meidän toteuttaa jotain kursseja tai sertifiointeja, jotta olemme uskottavampia asiakkaittemme silmissä?

Kun kunkin liiketoimintatavoitteen osalta on tunnistettu tärkeimmät taidot, voidaan lisätä niihin arvioidut tasot. Millä tasolla meidän tulee osata kyseistä taitoa? Montako sertifikaattia tarvitaan, jotta olemme uskottavia?

Tulevaisuuden taitojen visualisoinnin, yhdessä nykytaitojen kanssa saadaan kuva siitä, missä ollaan nyt, ja mihin pitää päästä. Tämä visualisointi toimii tehokkaana strategisena suunnitelmana, jonka avulla yritykset voivat alkaa suunnitella ja toteuttaa taitojen kehittämiseen liittyviä konkreettisia suunnitelmia. Kun markkinatilanteet muuttuvat, tämä harjoitus ja sen pohjalta syntynyt prosessi mahdollistavat tarvittavien muutosten ketterän viestimisen ja visualisoinnin. Näin voidaan sovittaa osaamisenkehittämisen tarpeet markkinoiden jatkuvasti muuttuviin vaatimuksiin.

Oikealla työkalulla nykytaidot pysyvät ajan tasalla ja saadaan visuaalinen kuva taitotilanteesta, mutta myös osaamisvajeista, jotka ohjaavat tekemisiä liiketoimintatavoitteiden saavuttamiseksi.

 

Taitojen puutteiden tunnistaminen

 

Taitopuutteet toimivat menestyksen esteinä. Ne syntyvät muutamien eri toimintamallien avulla, mm. siten, kun verrataan nykytaitoja taito-odotuksiin tai kuten edellisessä kappaleessa mainittiin, erosta sen välillä, missä ollaan nyt ja missä tulee olla tulevaisuudessa.

Suorittamalla perusteellisen taitokartoituksen, jossa lähtökohtana on myös vaadittu taitotaso, organisaatiot pystyvät tunnistamaan tietyt alueet, joissa heidän taitonsa eivät välttämättä täytä vaadittuja standardeja. Yksi erittäin tehokas tapa saavuttaa tämä on taitoperusteiset roolit. Työnkuvien lisäksi, kuhunkin rooliin lisätään vähimmäisvaatimus taidoista ja taitotasoista. Näin luodaan kattava kuva ja odotus kunkin rooliin tarvittavista taidoista, osaamisista ja pätevyyksistä. Toisin sanoin, työntekijät tietävät, mitä heiltä odotetaan.

Itsearviointiprosessin kautta organisaatioille syntyy kattava käsitys nykytilasta ja taidoista ja alueista, joissa on kehittämisen varaa.

Näiden taitojen puutteiden visualisointi tarjoaa organisaatioille ja sen työntekijöille selkeän kuvan mahdollisista haasteista ja osaamisen kehittämisen painopisteistä. Tiedon avulla voidaan toteuttaa strategisesti kohdennettuja toimenpiteitä, joiden avulla puutteet ja kuilut saadaan järjestelmällisesti umpeen. Tämä ei ainoastaan auta parantamaan työntekijöiden ja sitä kautta organisaation yleistä osaamista, vaan varmistaa myös, että organisaatiolla on erinomaiset valmiudet voittaa edessä olevat haasteet.

 

Talbitin visualisointi organisaation strategisesti tärkeistä taidoista ja osaamispuutteista

Huippuluokan visualisointityökalujen, kuten Talbitin avulla kokoprosessista tulee entistä yksinkertaisempi ja virtaviivaisempi, jolloinyritykset voivat seurata edistymistä vaivattomasti ja tehdä tietoisia päätöksiämatkan varrella.

 

Strateginen taitojen kehittäminen

Kun organisaatiolla on selkeä käsitys menestymiseen tarvittavista taidoista ja taitojen puutteista, se voi alkaa tehdä tietoonperustuvia päätöksiä puutteiden korjaamiseksi. Tietoja voidaan käyttää strategisten oppimis- ja osaamisen kehittämisen tarpeiden suunnitteluun ja toteutukseen. Toisin sanoin, tekemällä näin, luodaan parempaa fokusta ja viestitään organisaatiolle ensisijaisesti tärkeiden taitojen kehittämisestä ja niiden kehittämiseen suunnitellut sisällöt.

Kun tiedot ja taidot sidotaan kriittisten liiketoimintatavoitteiden saavuttamiseen, synnytetään myös merkityksellisyyttä. Strategiasta tulee ymmärrettävämpää ja osallistavampaa. Sen lisäksi, että tarjotaan liiketoiminnan kannalta tärkeiden taitojen kehittämiseen olevaa sisältöä, lisäämällä yhtälöön työtehtäviä ja projekteja, joissa soveltaa taitoja, voidaan taata, että liiketoiminnan tavoitteet saavutetaan, ajallaan.

Tällaisissa yrityksissä syntyy innovatiivisuutta, motivaatiota ja kykyä sopeutua alati muuttuviin liiketoimintaympäristöihin. Kukapa ei haluaisi johtaa sellaista organisaatiota?

 

Sopeutuminen dynaamisiin muutoksiin

Kun organisaatio yhdistää oppimisen ja kehityksen strategiseksi liiketoimintaprosessiksi, se luo erinomaista ja ketterää kulttuuria ja toimintamallia nykypäivän nopeatempoisessa liiketoimintaympäristössä toimimiseen.

Taitoihin perustuvat roolit eivät palvele vain nykyhetkeä, mutta myös tulevaisuutta. Esim. generatiivisen AI:n tuomat muutokset ja vaatimukset työtehtäviin voidaan toteuttaa ketterästi lisäämällä rooleihin uudet taidot ja viestimällä niistä automaattisesti rooleissa toimiville työntekijöille.

Näin luodaan helpompaa tapaa sopeutua meneillään oleviin ja tuleviin muutoksiin ja pysyä kehityksen kärjessä.

 

Jatkuvan oppimisen kulttuurin edistäminen

Kun uusi vuosi on taas pyörähtänyt käyntiin, voimme kaikki olla yhtä mieltä siitä, että kaikkien ympärillämme tapahtuvien muutosten vuoksi meidän on sitouduttava jatkuvaan oppimiseen. Silti Workplace Learning 2023 -tutkimuksemme mukaan liian monilla ihmisillä ei ole aikaa ja budjettia taitojen ja osaamisen kehittämiseen.

Jos aikoo pysyä kehityksen aallon harjalla ja varmistaa, että oma organisaatio on osaava, innovatiivinen ja kilpailukykyinen, on tehtävä rajujakin muutoksia osaamisen kehittämisen ketterään toteutumiseen.

Ne, jotka ymmärtävät ketterän taitojen kehittämisen merkityksen ja ovat ottaneet käyttöön prosesseja ja järjestelmiä vastatakseen näihin haasteisiin, rakentavat jatkuvan oppimisen ja kehittymisen kulttuuria ja saavuttavat liiketoimintatavoitteensa.

Luomalla budjetit ja mahdollistamalla työajan käyttöä, esim. 2h viikossa oman osaamisen kehittämiseen rakennetaan erinomaista pohjaa. Esihenkilöiden on ymmärrettävä jatkuvan osaamisen kehittämisen liiketoiminnallisen merkityksen ja löydettävä keinot mahdollistaa sen toteutumisen omassa tiimissä. Säännölliset 1:1 tai kasvukeskustelut ja osaamisen kehittämisen tarkastelut tukevat prosessin toteutumista.

Edistämällä kulttuuria, joka arvostaa, kannustaa ja seuraa (mittaa) jatkuvaa taitojen kehittämistä, voidaan varmistaa työntekijöille mahdollisuuden mukautua muuttuviin liiketoimintatavoitteisiin, houkutella ja pitää kiinni osaajista, palvella asiakkaita paremmin ja päihittää kilpailijat.

Talbit & Visuaalinen Taitokartoitus

Ymmärrämme Talbitilla, että työn tulevaisuus vaatii dynaamista ja ammattitaitoista työvoimaa ja prosesseja niiden varmistamiseen. Tarjoamme visuaalisen ratkaisun ja työkalun, joka auttaa varmistamaan oikeiden ja liiketoiminnan kannalta merkittävien taitojen viestimisen, visualisoinnin ja kehittämisen:

1)     Strateginen Taitokartoitus:

Vapauta työvoimasi koko potentiaali liittämällä taidot liiketoimintastrategiaasi ja -tavoitteisiin! Autamme teitä luomaan taitoperusteisia rooleja, jotka eivät ole vain työnkuvauksia vaan strategisia resursseja. Työskentelemme yhdessä teidän kanssanne määritelläksemme strategian kannalta merkittävät tulevaisuuden taidot ja osaamiset.

 2)     Visualisoityövoimasi kehitystä

 

Kun määrittelytyö on tehty, tarjoamme Talbit alustaa tekemään näkyväksi nykyiset ja tulevaisuuden taidot ja taitokuilut. Visuaalisen näkymän avulla voidaan suunnitella ja viestiä liiketoiminnan kannalta merkittävistä taidoista ja luoda fokusta osaamisen kehittämiseen.

Talbit auttaa teitä ymmärtämään, missä olette tänään, missä pitää olla huomenna, miltä näiden kahden välinen kuilu näyttää ja miten se ylitetään ketterästi ja systemaattisesti.

Ota yhteyttä saadaksesi lisätietoja.

Yhteenveto:

Kun omaksumme vuoden 2024 mahdollisuudet, osaamisen ja liiketoimintatavoitteiden välisestä symbioottisesta suhteesta tulee entistä tärkeämpi. Taitojen arvioinnin, visualisoinnin ja strategisten taitojen kehittämisen avulla organisaatiot voivat luottavaisin mielin navigoida liiketoimintaympäristön monimutkaisissa osissa.

Kehittämällä systemaattisesti taitopuutteita ja kytkemällä osaamisen kehittäminen vahvasti liiketoimintatavoitteisiin, organisaatiosi ei voi vain vastata uuden vuoden haasteisiin, vaan myös nousta edelläkävijäksi jatkuvasti kehittyvässä liiketoimintaympäristössä.